Toot the tiny tugboat

Terms Defnyddio

DARLLENWCH Y TERMAU AC AMODAU’N OFALUS CYN DEFNYDDIO’R WEFAN.

1. Termau Defnyddio

Croeso i www.tootthetinytugboat.com/cy. Drwy ddefnyddio’r wefan yma rydych wedi ymrwymo yn gyfreithiol i’r termau yma. Os nad ydych yn cytuno ymrwymo’n gyfreithiol i’r termau i gyd, ni ddylech ddefnyddio gwefan www.tootthetinytugboat.com/cy ac fe ddylech adael y safle yn syth. Os ydych o dan 13 mlwydd oed dylech gael caniatâd rhiant neu ofalwr cyn cymryd rhan mewn unrhyw gystadlaethau ar y wefan, neu ymgymryd ag unrhyw wasanaeth a gynigir ar y wefan.

2. Cyflwyniad

Rheolir gwefan www.tootthetinytugboat.com/cy gan Toot Enterprises Limited. Bydd gan Toot Enterprises Limited yr hawl i newid y Termau Defnyddio ar unrhyw amser. Bydd y newidiadau yma yn weithredol yn syth wedi crybwyll y newid ar y wefan. Adolygwch y Termau yn rheolaidd fel y byddwch yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a wneir gan Toot Enterprises Limited. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio gwefan www.tootthetinytugboat.com/cy yn dilyn newidiadau – golyga hyn eich bod yn cytuno i’ch ymrwymiad i’r termau newydd sydd wedi eu newid.

3. Rhybudd Cyfreithiol: Perchenogaeth a Chyfyngiadau

Mae holl gynnwys y wefan wedi ei amddiffyn gan gyfreithiau eiddo deallusol a ni allwch gopïo dim o’r testun, fideo symudol neu lonydd, sain neu ddeunydd sain a gweledol, gwaith celf, graffeg, cod na/neu feddalwedd sydd ar y wefan. Gallwch ddefnyddio deunydd sydd wedi ei lawr lwytho at ddefnydd eich hun yn unig.

Mae’r paragraffau canlynol yn amlinellu mewn iaith gyfreithiol perchenogaeth y deunydd sydd ar y wefan a beth y gallwch wneud ag ef.

Mae Tŵt y Bad Bach Tynnu™ o dan hawlfraint ac yn fynediad i wasanaeth a gwisg fasnachol Toot Enterprises Limited. Mae hawlfraint (ac unrhyw adnewyddu neu estyniadau) ynghyd a holl hawliau sydd yn berthnasol i’r cymeriadau neu debygrwydd arbennig iddynt, y dylunio, logos, gwaith celf, elfennau llenyddol i gyd yn eiddo i Toot Enterprises Limited. Mae unrhyw ddefnydd heb ei awdurdodi o’r deunydd sydd wedi ei farcio neu o dan hawlfraint wedi ei wahardd. Mae holl gynnwys y wefan, gan gynnwys, heb gyfyngiadau, yr holl raglenni, cynllun rhyngwynebol, testun rhyngwynebol, dogfennaeth a graffeg, animeiddiadau, clipiau fideo, yn ogystal â deunydd a ellir ei lawr lwytho wedi eu hamddiffyn, heb gyfyngiadau, yn gyfunol a chyfreithiau hawlfraint y Deyrnas Unedig a thramor.

Gellir defnyddio’r deunydd er mwyn budd personol, nad yw’n fasnachol, fel yr amlinellwyd yn y termau yma yn unig. Ni ddylid eu cymryd allan o’u cyd-destun neu eu cyflwyno mewn modd ffug, camarweiniol, sarhaus, gwahaniaethol neu fodd anfrïol.

Os byddwch yn lawr lwytho unrhyw ddeunydd o’r wefan hon, mae’r deunydd, gan gynnwys lluniau neu ffeiliau sydd yn rhan neu a gynhyrchwyd gan y deunydd yn ogystal â data sydd yn mynd gyda’r deunydd yn amodol ar y drwydded gyfyngol a amlinellir isod. Ni ddylid dosbarthu, werthu neu ddarlledu’r deunydd a ni chaniateir ei newid na’u haddasu. Ni ddylid defnyddio tagiau meta neu unrhyw destun cudd a fydd yn defnyddio’r enw tootthetinytugboat.com neu’r nod masnach heb gydsyniad ysgrifenedig penodol gan Toot Enterprises Limited.

Mae caniatâd i chi ddefnyddio’r wefan am bwrpasau personol, cyfyngedig, di-drosglwyddadwy, o dan drwydded nad yw’n anghynhwysol ac anfasnachol yn unig. Nid ydych chwaith i adael i drydydd parti newid neu greu gwaith sy’n ddeilliad ohono, beiriannu cildroad, dadgydosodiad neu geisio mewn ffordd arall i ddarganfod cod ffynhonnell o’r feddalwedd ar tootthetinytugboat.com. Mae grant y drwydded gyfyngol yn amodol ar eich cytundeb a’ch cydymffurfiaeth â’r termau i gyd. Gall Toot Enterprises Limited ddiddymu’r drwydded ar unrhyw amser ac yn ôl disgresiwn hollol y cwmni. Fe all ddefnydd gwaharddedig neu heb ei awdurdodi o’r wefan a’i ddeunydd arwain at atebolrwydd sifil ac erlyniad troseddol.

4. Datganiad Preifatrwydd

Mae’r wefan yn dilyn egwyddorion amddiffyn preifatrwydd yn unol â’r rhai a argymhellir gan Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y Deyrnas Unedig.

Gallwch ymweld â phobman ar y wefan heb ddatgelu gwybodaeth bersonol.

Data Ymweld â’r Wefan

Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics® i fonitro traffig y wefan. Nid ydym yn cysylltu’r wybodaeth gydag unrhyw beth a all eich adnabod chi.

Dolenni i wefannau eraill

Mae tootthetinytugboat.com yn cynnwys dolenni i wefannau sydd yn eiddo i gwmnïau a sefydliadau eraill. Efallai fod gan y gwefannau eraill bolisïau preifatrwydd gwahanol ac fe ddylech eu darllen cyn defnyddio’r gwefannau.

5. Ymwrthodiad

Mae’r wefan wedi’i ddarparu at bwrpas eich gwybodaeth a’ch adloniant yn unig. Darperir y wefan er mwyn eich defnydd personol, nad yw’n fasnachol. Ni ddylid ei ddefnyddio er pwrpas ailwerthu, dosbarthu neu arddangos cyhoeddus neu berfformiad neu unrhyw ddefnydd ganddo’ch chi mewn unrhyw fodd.

Nid yw Toot Enterprises Limited yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw aflwydd a brofwch neu ddefnyddiwr o’r wefan fel canlyniad o ddefnyddio’r wefan.

Ni allwn sicrhau fod y wefan a’i wasanaethau yn rhydd o gamgymeriadau, firysau, mwydod neu nam.

6. Rhwymedigaeth y Defnyddiwr

Rydych yn cytuno i ddilyn pob cyfraith a rheoliad cymwys wrth ddefnyddio gwefan tootthetinytugboat.com

Rydych yn cytuno na wnewch:

Llwytho i fyny, bostio neu ddarlledu trwy neu i’r wefan unrhyw gynnwys sydd yn droseddol, camdriniol neu ymosodol neu a all droseddu hawliau eiddo deallusol, hawliau preifatrwydd neu hawliau perchnogol eraill.

Llwytho i fyny, postio neu ddarlledu firysau, mwydod, “Trojan Horses” neu unrhyw gydrannau niweidiol.

Aflonyddu, ymyrryd neu geisio cael mynediad anawdurdodedig i unrhyw ran o’r wefan, ei systemau neu ryngweithiau cyfrifiadurol.

Darparu gwybodaeth ffug amdan eich hunan i ni. Ni ddylech ddynwared person arall neu geisio camarwain eraill ynglŷn â’ch hunaniaeth neu darddiad testun.

Danfon post sothach, llythyrau cadwyn neu unrhyw e-byst swmpus, digymell neu negeseuon dyblyg. Ni ddylech gasglu gwybodaeth am ymwelwyr i’r wefan heb eu caniatâd neu echdynnu data yn systematig, na meysydd data gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ddata ariannol neu gyfeiriadau e-bost.

Rydych yn cytuno i ddigolledu, amddiffyn a dal yn ddianaf Toot Enterprises Limited, ei is-gwmnïau a’i gysylltiadau yn ogystal â’r swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr cyflogedig, asiantau, trwyddedwyr, iawndaliadau a chostau, yn ogystal â chyfranwyr trydydd parti i’r wefan rhag ac yn erbyn unrhyw golledion, costau a difrod, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol, yn dilyn unrhyw doredigaeth o’r cytundeb ganddo’ch chi.

Mae Toot Enterprises Limited yn gwarchod yr hawl i dybio, ar ei draul ei hun, i amddiffyn yn anghynhwysol a rheolaeth unrhyw fater neu destun i wneud a digollediad ganddo’ch chi. Yn sgil hyn byddwch yn cydweithio gyda Toot Enterprises Limited er mwyn sicrhau unrhyw amddiffynfeydd sydd ar gael.

7. I’r Rhieni

Mae’r wefan wedi ei ddatblygu i fod yn le hwyl a diogel i’ch plentyn ymweld ag ef pan maent ar-lein. Nid ydym yn bwriadu casglu unrhyw wybodaeth bersonol plant o dan 13 mlwydd oed heb ganiatâd rhieni.

Anogir rhieni i adolygu e-byst a gweithgaredd eu plant ar y rhyngrwyd er mwyn sicrhau fod y wefan yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r termau yma.

8. Cyfreithiau

Llywodraethir a dehonglir y termau yma yn unol â chyfreithiau Lloegr a Chymru.

Bydd unrhyw anghydfod o dan y termau yn atebol i awdurdodaeth Llysoedd Lloegr.